Thursday, September 21, 2017

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Κερδίζοντας χάνοντας… [Διαπαιδαγώγηση νέων παιδιών]


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-09-21]: Το να αφήνουμε τα παιδιά να κερδίζουν ψευδώς σε παιχνίδια και άλλες προκλήσεις, μπορεί να τους βοηθάμε να αγνοούν σημαντικές πληροφορίες για τον κόσμο γύρω τους, σύμφωνα με μια σχετικά πρόσφατη επιστημονική μελέτη. [1] Η παραίτηση και η αποδοχή (εν προκειμένω της ήττας) μπορεί να φαίνεται σαν παθητική στάση, αλλά είναι η πιο ενεργή κατάσταση που μπορεί κανείς να επιτύχει σε ένα κόσμο γεμάτο αλαζονικά άχρηστα όντα. Μάθε πως να χάνεις. Θα είναι η μεγαλύτερη νίκη σου…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Winning by losing… [Teaching young children]


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-09-21]: When children are falsely successful at games and other challenges, it can lead them to ignore important information in and about the world around them, according to a new study. [1] Letting go and showing acceptance (of defeat in this case) may seem like passive, but it is the most active state one can achieve in a cosmos full of arrogant useless beings. Learn how to lose. It will be your greatest victory.

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Sunday, September 17, 2017

Philosophy Wire: Birds singing… Analyzing the cosmos… Killing the birds…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-09-17]: Researchers have begun to map the brain circuitry responsible for cultural transmission and species specificity in birdsong. [1] We want so much to analyze everything. And yet, if we conduct this mapping the birds will stop singing. The forest will go silent. Listen to the birds singing. You like it. Because you do not understand it…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Πουλιά που κελαϊδάνε… Αναλύοντας τον κόσμο… Σκοτώνοντας τα πουλιά…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-09-17]: Επιστήμονες έχουν αρχίσει να χαρτογραφούν τα δίκτυα του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη μετάδοση πληροφορίας κατά τη διάρκεια του κελαϊδίσματος. [1] Θέλουμε πολύ να αναλύουμε τα πάντα. Και όμως, αν κάνουμε αυτή τη χαρτογράφηση τα πουλιά θα σιωπήσουν. Το δάσος θα μείνει βουβό. Άκου το κελάιδισμα των πουλιών. Σου αρέσει. Επειδή δεν το κατανοείς…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Wednesday, September 13, 2017

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Εναντίον του Εγώ…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-09-13]: «Έπρεπε να παλέψω για να ξεφύγω. Το πρόσωπο που με κρατούσε μακριά από την χαρά ήμουν ΕΓΩ», λέει ο Κυάνου Ριβς. Πόση δυστυχία εξαιτίας της προσπάθειας μας να «είμαστε κάποιοι». Εξαιτίας της προσπάθειας μας να «κάνουμε κάτι». Πόση προσπάθεια για να κάνουμε πράγματα που ένα σπουργίτι δεν θα έκανε ποτέ…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Against Ego…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-09-13]: “I should fight to get away. The person who kept me away from happiness was ME”, says Keanu Reeves. How much misery because of our effort to “be someone”. Because of our effort to “do something”. How much effort to do things a sparrow would never care about…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Saturday, September 9, 2017

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Σαχάρα ως μη Σαχάρα. Έσο τρελός.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-09-09]: Μόλις 6.000 χρόνια πριν, η αχανής έρημος Σαχάρα ήταν καλυμμένη με χορτάρια και λάμβανε αφθονία βροχοπτώσεων, αλλά αλλαγές στις καιρικές συνθήκες του πλανήτη είχαν σαν αποτέλεσμα να μετατραπεί απότομα η πράσινη αυτή περιοχή σε μερικές από τις πιο ξηρές περιοχές στη Γη. [1] Τι καθορίζει τι και ποιοι είμαστε; Είμαστε οι ίδιοι όταν αλλάζουμε; Είμαστε "εμείς" που γίναμε ψηλότεροι ή λεπτότεροι; Είσαι "εσύ" που έγινε πιο συναισθηματικός; Έσο σαν τη Σαχάρα. Γεμάτος με νερό. Και ξηρός σαν την κόλαση. Έσο άμμο. Έσο νερό. Έσο τρελός. Μόνο έτσι θα είσαι σταθερά Εσύ…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Sahara as not Sahara. Be crazy.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-09-09]: As little as 6,000 years ago, the vast Sahara Desert was covered in grassland that received plenty of rainfall, but shifts in the world's weather patterns abruptly transformed the vegetated region into some of the driest land on Earth. [1] What defines what and who we are? Are we the same when we change? Is it “us” who got taller or thinner? Is it “you” who became more emotional? Be like the Sahara. Be full of water. And dry as hell. Be sand. Be water. Be crazy. It is the only way to be constantly You…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Tuesday, September 5, 2017

Philosophy Wire: Being creative. Fearing death. Existing.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-09-05]: Research from psychologists at the University of Kent shows that creative achievement can provide a buffer against being anxious about death. [1] Stupid people. They are afraid to die and do anything they can to stay “forever” alive. But only those who are not afraid of death do nothing to deal with him. Every creation will be one day gone in the ocean of oblivion. Only those moments of lack of creativity will persists. Those moments where you relax and do nothing. It is at these moments that the universe pauses and stares in awe. Because it knows that at this bery moment it has seize to exist and all the cosmos just Is.

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...